Organisatie

Organisatie
Nederlandse Kastelenstichting
Daam Fockemalaan 22
3818 KG  Amersfoort
033-5100 577
info@kastelen.nl
Kvk: 41149488
RSIN: 002913033
Bankrek.: NL24ABNA0470759267
Privacyverklaring NKS

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het in stand houden van in Nederland gelegen kastelen en buitenplaatsen en hun onroerende aanhorigheden. Zij doet dit door: Het (doen) produceren, verzamelen en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst. Zij presenteert dit op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. De Nederlandse Kastelenstichting doet dit omdat ze er van overtuigd is dat deze kennis het leven verrijkt, de beleving van dit erfgoed verdiept en het maatschappelijk draagvlak daarvoor versterkt.

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Wetenschappelijk adviseur:
drs. Robert Quarles van Ufford
drs. Max Schimmelpenninck
mr. Joost Wagenaar
mr. Johanna van der Werff
prof. dr. Yme Kuiper
dr. Diana Spiekhout
dr. Elyze Storms-Smeets


Medewerkers

Coördinator pleitbezorging:
Officemanager
Manuela Hoepman MA
Martien Verdenius


Experts & andere vrijwilligers

De expertgroep bestrijkt diverse kennisgebieden en achtergronden (historisch, bouwkundig, juridisch, bestuurskundig enz.). Voor grotere dossiers of aandachtsgebieden zoals planologie en klimaatadaptatie vormt de NKS-werkgroepen, waarin vrijwilligers meedraaien onder leiding van een expert. Voor het onderhouden en verder ontsluiten van de NKS-bibliotheek, archief en lexicon en het organiseren van rondleidingen en lezingen doet de Nederlandse Kastelenstichting een beroep op vrijwilligers.

Beloning experts en andere vrijwilligers: aan de experts en andere vrijwilligers worden de ten behoeve van de Nederlandse Kastelenstichting gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten vergoed.

Sluiten