ANBI

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling De Belastingdienst heeft de Nederlandse Kastelenstichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als extra kenmerk culturele instelling. Dit biedt donateurs na de inwerkingtreding van de nieuwe Geefwet 2012 nog een extra fiscaal voordeel.

Organisatie
Nederlandse Kastelenstichting
Daam Fockemalaan 22
3818 KG  Amersfoort
033-5100 577
info@kastelen.nl
Kvk: 41149488
RSIN: 002913033
Bankrek.: NL24ABNA0470759267
Privacyverklaring NKS

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het in stand houden van in Nederland gelegen kastelen en buitenplaatsen en hun onroerende aanhorigheden. Zij doet dit door: Het (doen) produceren, verzamelen en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst. Zij presenteert dit op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. De NKS doet dit omdat ze er van overtuigd is dat deze kennis het leven verrijkt, de beleving van dit erfgoed verdiept en het maatschappelijk draagvlak daarvoor versterkt.

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Wetenschappelijk adviseur:

drs. Robert Quarles van Ufford
drs. Max Schimmelpennink
mr. Joost Wagenaar
mr. Johanna van der Werff
prof. dr. Yme Kuiper
dr. Diana Spiekhout
dr. Elyze Storms-Smeets

Medewerkers

Coördinator pleitbezorging:
Officemanager:

Manuela Hoepman MA
Martien Verdenius

Beloning
Beloning bestuurders: de bestuursleden ontvangen geen salaris of vacatiegeld. Aan hen kunnen de ten behoeve van de Nederlandse Kastelenstichting gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten worden vergoed.

Beloning medewerkers: salariëring van de medewerkers geschied conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsplan2021-2024

Publicatieplicht:
2023
2022
2021
2020

Jaarrekeningen
2019
2018
2017

Sluiten