Missie & werkwijze

Wij zetten ons in voor de bescherming van kastelen en buitenplaatsen, historische interieurs en het omliggende historische groen. Het gaat ons daarbij om een bestendige toekomst van kastelen en buitenplaatsen, als levend onderdeel van onze veranderende samenleving. Wij zijn een onafhankelijke pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen.

Niet vanzelfsprekend
Bescherming en behoud van kastelen en buitenplaatsen is nog niet vanzelfsprekend. Er is toenemende bebouwing in Nederland, binnen en buiten de Randstad, waardoor kastelen en buitenplaatsen in de knel komen. Het veranderend klimaat en daarbij behorende droogte hebben ook een nadelige invloed op dit erfgoed.

Bedreigingen
Er zijn nog meer bedreigingen: de energietransitie, fiscale knelpunten waarmee particuliere en institutionele eigenaren kampen, en bijvoorbeeld nog kwesties met betrekking tot erfopvolging. Deze thema’s vragen om een onafhankelijke pleitbezorger die zich met specialistische kennis inzet voor dit diep in de Nederlandse en de Europese geschiedenis gewortelde erfgoed.

Themadossiers & bescherming individuele kastelen en buitenplaatsen
Aan de ene kant richt de Nederlandse Kastelenstichting zich op sectorbrede dossiers. We willen hierbij relevante thema’s benoemen, invullen en agenderen. Aan de andere kant zetten wij ons in voor de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen. Zowel bij deze sectorbrede dossiers als bij de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen worden kennisnetwerken van deskundigen betrokken. Zij dragen de meest actuele en relevante kennis aan die nodig is om dit belangrijke werk effectief te kunnen doen.

Aanpak
Wij geven gevraagd en ongevraagd onze mening en/of advies om onwenselijke ontwikkelingen tegen te gaan en goede ontwikkelingen te initiëren. Wij gaan in gesprek met de partijen (overheden, particulieren, projectontwikkelaars etc.) die betrokken zijn bij plannen die betrekking hebben op kastelen en buitenplaatsen. Waar nodig willen wij plannen bijsturen, tegen deze plannen in beroep gaan of om handhaving verzoeken. Dat kan op verschillende manieren; elke keer wordt goed gekeken wat de meest passende aanpak is. Dit vergt maatwerk op basis van gedegen kennis en ervaring.

Samenwerking
De rol van de Nederlandse KastelenStichting als onafhankelijk pleitbezorger betekent dat samenwerking wordt gezocht met:

  • Experts die zich als vrijwilliger voor de Nederlandse Kastelenstichting willen inzetten (op thema’s, maar ook voor de bescherming van individuele kastelen en buitenplaatsen)
  • Vrijwilligers die zich anderszins willen inzetten voor de Nederlandse Kastelenstichting
  • Eigenaren van kastelen en buitenplaatsen (zowel particuliere als institutionele eigenaren)
  • Betrokkenen die waarde hechten aan landschaps- en erfgoedbehoud (bijvoorbeeld omwonenden, vrienden/begunstigers van erfgoed etc.)
  • Erfgoedorganisaties
  • Andere belangenbehartigers (bijv. VPHB, NMo, Bond Heemschut, FIM, sKBL, etc.)
  • Relevante overheden (beleidsmakers en bestuurders)
  • Donateurs en fondsen (voor bijzondere projecten)
  • Pers en invloedrijke personen (benodigd om pleitbezorgingsrol indien nodig kracht bij te zetten)
  • Onderzoekers (bijv. van universiteiten).

Toegepaste kennis
Toegepaste kennis, oftewel kennis die functioneel is voor de bescherming van kastelen en buitenplaatsen, is de basis van het handelen van de Nederlandse Kastelen Stichting. Deze kennis verkrijgen we deels door het bij elkaar brengen van relevante organisaties en deskundigen, in een rol als kennismakelaar. Daarnaast putten wij voor de noodzakelijke kennis uit de eigen kennisbank (bibliotheek, archieven en lexicon).

Sluiten